چاپ

توجه : وجود موهای بلند باعث سوختگی پوست شما می شود.